Choď na obsah Choď na menu
 


Ako vybaviť

Ako podať opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce. Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

Postup obce pri vybavovaní žiadostí
Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 

Sprístupnenie informácií na žiadosť: 
  • žiadosť o sprístupnenie informácií obec Haluzice vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. 
  • zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 10 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

 

Postup pri sprístupňovaní informácií
Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.
1. Osobne
Na podateľni obecného úradu
2. Písomne
Obecný úrad
Haluzice ,913  07
4. Elektronickou poštou
 
5. Ústne
u  pracovníčky OcÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na predpísanom formulári.
Obec Haluzice ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených
v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:
  • štátne tajomstvo (zák.č. 100/1996 Z. z. - § 2)
  • služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 3)
  • daňové tajomstvo (zák.č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - § 23)
  • obchodné tajomstvo (obchodný zákonník)
  • ďalšie obmedzenia uvedené v § 11 zák.č. 211/2000 Z. z.
Podateľňa obecného úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo prostredníctvom podateľne obecného úradu.
 
 
 
 
 
Zásady poskytovania informácií v zmysle zákona 211
Článok 1
Úvodné ustanovenia
 
1. Obec Haluzice (ďalej len „obec“) je povinné podľa zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k
    informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
    predpisov  (ďalej len „zákon“) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to  bez    
    preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
2. Tieto zásady  upravujú podmienky, postup a rozsah poskytovania informácií obcou .
 
Článok 2
Povinné osoby 
 
1.  Osoby, ktoré sú povinné sprístupňovať informácie sú vymedzené v § 2 zákona.
2. V podmienkach obce  informácie sprístupňujú tieto organizačné zložky obce:
    a) obecný úrad,
    b) obecné zastupiteľstvo prostredníctvom svojho výkonného orgánu a to obecného úradu,
    c) kancelária starostu obce,
    d) Spoločný stavebný úrad,
    e) hlavný kontrolór obce.
 
Článok 3
Povinné zverejňovanie informácií 
 
1.Obec je povinná zverejniť tieto informácie:
a) spôsob  zriadenia obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť,    
    návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia,  
    vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane  
    príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo
    ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k k obci,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie
    informácií.
 
2. Obecné zastupiteľstvo prostredníctvom obecného úradu zverejňuje nasledovné informácie:
a) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania,
b) zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva,
c) uznesenia obecného zastupiteľstva,
d) texty návrhov všeobecne záväzných nariadení v súlade s § 6 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
    zriadení v znení neskorších predpisov,
e) texty platných všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení na obecnom zastupiteľstve,
f) údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého
   zasadnutia,
g) výpisy o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva okrem
    tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí.
 
3. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sa zverejňujú predovšetkým:
   spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – internetová adresa obce
 
4. Informácie uvedené v ods. 1 tohto článku sa zverejňujú aj:
  v sídle obce Haluzice a na úradnej tabuli,
 
 
5. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku  môžu byť zverejňované aj:
 v periodiku 
 
6. Povinné zverejnenie informácií podľa ods. 1  a 2 tohto článku  zabezpečuje:
a) na úradnej tabuli  - referent OcÚ,
b) na internetovej adrese obce: www.stvrtok.com
  
 
Článok 4
Poskytovanie informácií na žiadosť
 
1. Písomná žiadosť sa prijíma na OcÚ – podateľňa (ďalej len „podateľňa“).
2. Pri žiadosti prijatej faxom alebo elektronickou poštou je povinný ten, kto ju prijal, postúpiť ju na
    zaevidovanie podateľni. Podateľňa zabezpečí ďalší postup pri vybavovaní žiadosti v súlade s príslušnými  
    ustanoveniami týchto zásad.
3. Žiadosť podanú ústne je povinný ten, kto ju prijal spísať na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy
    č. 1 týchto zásad  a zaevidovať ju na podateľni.
4. V prípade, že žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa zákona, OcÚ vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť  
    doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť
    doplniť. Po  uplynutí lehoty vec odloží bez vydania rozhodnutia.
5. Ak organizačná zložka obce, ktorá žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícií a ak má
    vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní postúpi a postúpenie žiadosti
    bezodkladne oznámi žiadateľovi.
6. Žiadosť je potrebné vybaviť najneskôr do desiatich dní od jej podania. Predĺžiť lehotu o najviac 10 dní zo
    závažných dôvodov môže starosta obce. Predĺženie lehoty je povinný ten, kto žiadosť vybavuje
    bezodkladne, najneskôr pred uplynutím desaťdňovej lehoty oznámiť  žiadateľovi s uvedením dôvodov,
    ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 
Článok 5
Sprístupňovanie informácií 
 
1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo
    výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými
    informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť
    spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ten, kto žiadosť vybavuje so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia
    informácie.
2. Informácie sa sprístupňujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase ich vyžiadania, bez ďalšieho osobitného
    spracovania,  vytvárania nových informácií a prenášania  na iný nosič.
3. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec najneskôr do 5 dní od prijatia
    žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie
    zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, obec  mu ich sprístupní.
4. Informácie sa sprístupňujú
   a) bezplatne – ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním  technických
       nosičov  dát a s odoslaním informácie žiadateľovi   nepresiahne čiastku 1,50 €,
   b) za úhradu a to v plnej výške materiálnych nákladov – ak úhrada materiálových nákladov spojených so
       zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi  presiahne  
       čiastku 1,50 €.
5. Výška materiálnych nákladov sa vypočíta podľa  Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií ,
    ktorá sa mení  v závislosti od vývoja cien materiálnych nákladov.
6. Kontrolu zaplatených úhrad nákladov za sprístupnenie informácie vykonáva účtovníčka obce.
 
Článok 6
Vydanie rozhodnutia 
 
1. V prípade poskytnutia informácie v rozsahu, spôsobom a v lehote ako ukladá zákon, urobí ten, kto poskytol  
   informáciu rozhodnutie zápisom v spise.
2. V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá OcÚ v Haluziciach písomné rozhodnutie v zákonom  
    stanovenej lehote, ktoré pripraví starosta obce.
3. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa ods. 2 tohto článku  sa prijíma na  podateľni, ktorá ho postúpi po
    zaevidovaní starostovi obce.
4. O odvolaní  rozhoduje starosta obce.
 
Článok 7
Evidencia žiadostí 
 
1. Evidenciu všetkých prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií vedie podateľňa  tak, aby poskytovala
    údaje  potrebné  na   kontrolu  vybavovania   žiadostí  a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. 
2. Evidencia obsahuje:
    a) dátum podania žiadosti,
    b) obsah žiadosti, formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
    c) výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, v akej forme, rozhodnutie o  
       neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu a pod.),
   d) podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia).
3. Spis sa po vybavení ukladá na podateľni. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania  
    žiadosti. Všetky písomnosti musia byť označené číslom centrálnej evidencie v súlade s platným  
    Registratúrnym poriadkom obce Haluzice.
 
Článok 8
Záverečné ustanovenia 
 
1. Ak nie je v zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa zákona všeobecné predpisy o správnom
    konaní. (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).